Lektier i et almendidaktisk lys

1) Ud fra en almendidaktisk betragtning kan det ikke forsvares, at læreren tilrettelægger elevens lektiearbejde således, at det er nødvendigt, at forældrene hjælper eleven med lektiearbejdet, for at eleven kan udføre lektien. Det er læreren og ikke forældrene, der er skal undervise.

2) Læreren, team og skole skal opbygge en lektiekultur, der med udgangspunkt i lærer- og forældrestøtte opbygger elevens selvopfattelse i og omkring skolen og bidrager til, at eleverne får en positiv indstilling til skolen.

3) Læreren skal variere sine lektieformer og variere det faglige indhold i lektien. (The flipped classroom)

4) Eleven skal kunne se en sammenhæng (kende mål) mellem det faglige stof og den arbejdsproces, der foregår  klassen og de lektier, eleven efterfølgende skal lave.

5) Lektiearbejdet skal tilrettelægges således, at eleven kan se en sammenhæng mellem det, han skal lave (lektieform og lektiens indhold), og noget andet. Det ”andet” kan være subjektiv plausible problemstillinger (noget forståeligt som eleven føler har betydning for ham) eller viden, som eleven tidligere har erfaret i undervisningen.

6) Læreren skal differentiere lektierne således, at lektien er interessant, motiverende og giver den enkelte elev lyst til at lære.

7) Læreren skal udvikle elevens træningskompetence således, at eleven ved hvordan, han skal træne et fagligt stof i en træningslektie, så stoffet læres (Intelligent træning/studiekompetence).

8) Læreren skal give respons/feedback på elevens lektiearbejde. Dels for at give eleven opmærksomhed og anerkendelse og dels for at orientere sig, om eleven har for har forstået eller misforstået stoffet.

9) Lærerens autenticitet, hans relationelle kompetencer og evne til at udvikle en positiv læringskultur i klassen har afgørende indflydelse på elevens læring. I denne optik skal læreren i sit didaktiske arbejde reflektere over hvilke dele af hans autenticitet, sociale kompetencer og ledelseskompetencer, der har indflydelse på elevens læring i lektiearbejdet.